Garantijas

Garantija ir garantētāja, parasti bankas, rakstiska apņemšanās nodrošināt, ka līguma noteikumu pārkāpuma gadījumā piegādātājs vai līgumslēdzējs saņem kompensāciju. Pastāv vairāki garantiju veidi, un līgumā var būt iekļautas vairāku veidu garantijas.

Garantiju veidi

  • Avansa maksājuma garantija nodrošina importētājam līgumā noteiktās līguma summas procentuālās daļas atmaksu (parasti 10–30% no līguma summas), ja eksportētājs neizpilda savas līgumsaistības.
  • Izsoles garantiju (saukta arī par konkursa garantiju) izsniedz, lai nodrošinātu, ka eksportētājs publiskajā iepirkumā piedāvā reālus nosacījumus, un aizsargātu importētāju pret jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties, ja eksportētājs neparaksta līgumu. Izsoles garantija sniedz importētājam nodrošinājumu, ka eksportētājs ievēros līguma noteikumus, ja piedāvājums tiek pieņemts. Izsoles garantijas parasti izsniedz par 2–5% no piedāvājuma summas.
  • Izpildes garantija nodrošina importētājam aizsardzību gadījumos, ja eksportētājs neievēro savas līguma saistības. Izpildes garantijas parasti izsniedz par 10–20% no līguma summas, bet garantijas summu var noteikt atbilstoši importētāja valsts likumiem. Izpildes garantijā noteiktās saistības var attiekties uz saistībām piegādāt vai saistībām veikt noteiktas funkcijas un nodrošināt kvalitāti garantijā noteiktā laika periodā.
  • Maksājuma garantija nodrošina maksājuma veikšanu eksportētājam, ja importētājs nepilda savas maksājuma saistības.
  • Aizdevuma atmaksas garantija nodrošina aizdevuma atmaksu un procentu maksājumu.
  • Citas garantijas, kuras Danske Bank sniedz atbilstoši jūsu vajadzībām.