Konts

2019. gada februārī Danske Bank Grupa pieņēma lēmumu izbeigt bankas aktivitātes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šī iemesla dēļ mēs neslēdzam jaunus līgumus par finanšu pakalpojumu sniegšanu.

Papildinformācija par kontiem

 • Konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti

  Juridiskām personām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

  • Pieteikums konta atvēršanai
  • Aptaujas anketa juridiskai personai
  • Pilnvarojuma un parakstu parauga kartiņa
  • Izziņa no LR Uzņēmumu reģistra ar pilnu aktuālo informāciju, kas ir ne vecāka par 14 dienām
  • Uzņēmuma reģistrācijas dokumenti (reģistrācijas apliecība un, atkarībā no uzņēmuma veida, statūti, nolikums, dibināšanas līgums, attiecīgās institūcijas lēmums u.c.)
  • Pilnvarotās personas identifikācijas dokuments – pase vai ID karte (ES rezidentiem)

  Jaundibināmas sabiedrības pagaidu konta atvēršanai

  • Pieteikums konta atvēršanai
  • Uzņēmuma dibināšanas līgums (akts)
  • Dibinātāja izdota pilnvara uzņēmuma konta atvēršanai (gadījumā, ja uzņēmuma dibināšanas līgumā vai aktā nav norādītas kādai personai piešķirtas tiesības atvērt attiecīgo uzņēmuma kontu)
  • Pilnvarotās personas identifikācijas dokuments – pase vai ID karte (ES rezidentiem)

  Juridiskām personām, kas nav reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

  • Pieteikums konta atvēršanai
  • Aptaujas anketa juridiskai personai
  • Pilnvarojuma un parakstu parauga kartiņa
  • Uzņēmuma reģistrācijas dokumenti (reģistrācijas apliecība un, atkarībā no uzņēmuma veida, statūti, nolikums, dibināšanas līgums, attiecīgās institūcijas lēmums u.c.)
  • Reģistrācijas sertifikāts vai uzņēmuma mītnes valsts uzņēmumu reģistra izraksts ar informāciju par uzņēmuma reģistrāciju
  • Uzņēmuma pārstāvniecības pilnvara, ko apstiprinājis attiecīgās ārvalsts notārs vai kompetenta amatpersona
  • Pilnvarotās personas identifikācijas dokuments – pase vai ID karte (ES rezidentiem)

  Šiem dokumentiem ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām

  • Dokumentiem jābūt atzītiem par likumīgiem Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā/konsulārajā iestādē, vai, ja ārvalsts, kurā uzņēmums ir reģistrēts, ir pievienojusies Hāgas konvencijai attiecībā uz attiecīgās ārvalsts dokumentu legalizācijas atcelšanu, dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar kompetentas valsts iestādes izdotu sertifikātu par dokumentu izcelsmi (APOSTILLE)
  • Dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā. Tulkotāja parakstam uz tulkojuma jābūt apstiprinātam ar Latvijas Republikas notāra zīmogu
  • Iesniegto dokumentu kopijām jābūt notāra sertificētām/pārbaudītām
 • IBAN

  Starptautiskais bankas konta numurs (International Bank Account Number — IBAN) ir jūsu norēķinu konta numurs atbilstoši starptautiskajiem standartiem. IBAN sākumā norādīti divi burti, kas apzīmē valsti, un tas ietver bankas kodu, saņēmēja konta numuru un kontrolciparus.
  IBAN jānorāda kā saņēmēja konta numurs. Aicinām jūs norādīt IBAN rēķinos un rekvizītos, ko izsniedzat saviem klientiem.

Noguldījumu apdrošināšanas sistēma un saistības pret ieguldītājiem

 • Noguldījumu apdrošināšanas sistēma un saistības pret ieguldītājiem
 • Kas ir Noguldītāju un Investoru garantiju fonds?
  Noguldītāju un investoru garantiju fonds (turpmāk “fonds”) ir struktūra, kas izveidota ar Dānijas Karalistes Parlamenta aktu. Fonds ar noteiktiem ierobežojumiem atlīdzina zaudējumus, kas radušies Dānijas banku, hipotēku banku vai ieguldījumu sabiedrību klientiem, ja tiek izbeigta bankas, hipotēku bankas vai ieguldījumu sabiedrības darbība. Šī aizsardzība attiecas uz visiem Danske Bank A/S Latvijas filiāles (turpmāk “banka”) klientiem (privātām un juridiskām personām).
 • Cik lielus zaudējumus fonds atlīdzina?

  Naudas līdzekļi

  Fonds var izmaksāt atlīdzību līdz 100 000 EUR par noguldījumiem vai naudas līdzekļiem klienta bankas kontos jebkurā valūtā.

   

  Vērtspapīri

  Fonds arī kompensē zaudējumus, kas ieguldītājam radušies, ja bankas neatgriež ieguldītāja vērtspapīrus, kurus tā ir pārvaldījusi vai administrējusi vai kuri ir turēti ieguldītāja vērtspapīru kontā.  Ieguldītājs var saņemt atlīzību līdz 20 000 EUR.

 • Kā atlīdzība tiek aprēķināta?

  Naudas līdzekļi

  No klienta bankā noguldīto naudas līdzekļu kopsummas un viņa bankas kontā esošā atlikuma tiek atskaitīta bankas aizdevumu un citu finansiālo saistību summa. Klientam tiek izmaksāts pozitīvais naudas līdzekļu atlikums, bet ne vairāk kā 100 000 EUR.

  Vērtspapīri

  Parasti bankas maksājumu apturēšana vai piespiedu likvidācija neietekmē vērtspapīrus, jo arī šādos gadījumos ieguldītāji parasti atgūst savus vērtspapīrus.
  Tomēr dažreiz vērtspapīrus nav iespējams atgriezt ieguldītājam. Šādos gadījumos, ja vērtspapīri netika atgūti fonds atlīdzina zaudējumus līdz 20 000 EUR apmēram uz vienu investoru, atskaitot visus investora parādus bankai. Tomēr atlīdzība nevar pārsniegt atlikušo vērtspapīru tirgus vērtību.

 • Kā var pieteikties atlīdzības saņemšanai?
  Ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc restrukturizācijas vai bankrota procedūras uzsākšanas Garantiju fonds jums nosūtīs kopējās bilances pārskatu kopā ar norādījumiem, kā rīkoties tālāk (norādījumi būs pieejami arī fonda tīmekļa vietnē).

  Pēc minētā pārskata saņemšanas jūsu jaunā banka palīdzēs jums iesniegt prasību Garantiju fondā. Garantiju fonds attiecīgās summas pārskaitīs uz jauno banku septiņu darba dienu laikā.

  Jūs varat sazināties ar Garantiju fondu, kā arī iegūt papildu informāciju par Dānijas noguldījumu garantiju sistēmu, vēršoties Dānijas depozītu garantiju fondā:

  Garantiformuen (Dānijas depozītu garantiju fonds)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tālr.: (+45) 33 14 62 45
  E-pasta adrese: gii@gii.dk
  Tīmekļa vietne: www.gii.dk

  Ja maksājums nav saņemts septiņu darba dienu laikā, mēs iesakām jums sazināties ar Garantijas fondu, jo, iespējams, ka ir jāpārbauda maksājuma pieprasīšanas termiņš.
 • Papildinformācija par Dānijas noguldījumu garantiju sistēmu
  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tālr.: (+45) 33 14 62 45
  E-pasta adrese: gii@gii.dk
  Tīmekļa vietne: www.gii.dk

  Dānijas likums, kas regulē noguldījumu un vērtspapīru garantēšanu

  Dānijas likuma, kas regulē noguldījumu un vērtspapīru garantēšanu, tulkojums angļu valodā ir pieejams Dānijas Finanšu uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē www.finanstilsynet.dk vai www.dfsa.dk.