Ieguldījumu risinājumi

2019. gada februārī Danske Bank Grupa pieņēma lēmumu izbeigt bankas aktivitātes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.


Šī iemesla dēļ mēs neslēdzam jaunus līgumus par finanšu pakalpojumu sniegšanu.

Plašs ieguldījumu pakalpojumu klāsts

Akcijas

Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina īpašumtiesības uz nelielu uzņēmuma daļu. Akcionāri var saņemt dividendes un piedalīties akcionāru sapulcēs.

Obligācijas

Obligācijas ir aizdevumi uzņēmumiem vai valstīm, par kuriem tie regulāri maksā procentus un atgriež līdzekļus pēc savstarpējas vienošanās. Obligācijas parasti sauc par fiksēta ienākuma vērtspapīriem.

Biržās tirgotie fondi

Biržā tirgoti fondi var būt vērtīgs jebkura ieguldītāja portfeļa papildinājums, kas var nodrošināt ieguldītājam standarta peļņu ar minimālām izmaksām.

Konsultācijas ieguldītājiem

 • Vērtspapīru konta atvēršana

  Klientiem, kas vēlas veikt darījumus ar Danske Bank starpniecību, ir jāatver vērtspapīru konts.

  • Vērtspapīru kontu var atvērt Danske Bank filiālē.
  • Vērtspapīru kontu var atvērt tikai tie klienti, kuriem jau ir atvērts norēķinu konts Danske Bank.

  Saskaņā ar jaunām Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām (Regula Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un CVD), ieguldītāji var turēt viņiem piederošos vērtspapīrus īpašnieka vērtspapīru kontā, kas ir atvērts uz ieguldītāja vārda centrālajā vērtspapīru depozitārijā, vai vispārējā kontā, kas atvērts uz starpnieka vārda (Danske Bank) centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

  Tālāk ir sniegts vērtspapīru kontu veidu apraksts.

  Klienta personīgais konts 

  Personīgais konts tiek reģistrēts uz klienta vārda un tiek izmantots viena bankas klienta vērtspapīru turēšanai. Bankas maksātnespējas gadījumā aktīvi personīgajā kontā tiek aizsargāti visaugstākajā līmenī, jo kontā esošie vērtspapīri pieder klientam, un maksātnespējas gadījumā tie netiek iekļauti bankas īpašumā, kā arī uz šādiem aktīviem neattiecas bankas kreditoru prasības. Tā kā personīgais konts tiek reģistrēts uz klienta vārda, informācija par faktisko īpašnieku ir pārredzamāka un precīzāka.

   

  Emitentiem ir tieši pieejama informācija par ieguldītājiem reģistrētajos vērtspapīros. Piekļuve jaunākajai informācijai par ieguldītājiem emitentiem ir noderīga, lai sazinātos ar tiem un sniegtu informāciju par plānotajām aktivitātēm, kopsapulcēm un balsošanu.

   

  Danske Bank klienti var atvērt personīgo vērstpapīru kontu Nasdaq CVD, Latvijas un Lietuvas vērtspapīru turēšanai.

   

  Vērtspapīru turēšanas un darījumu izpildes maksas vērtspapīru darījumiem neietekmē tas, vai Nasdaq CVD ir atvērts personīgais vai kopējais vērtspapīru konts.  

  Lai iegūtu detalizētāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu pakalpojumu cenrādi.

   

  Kopējais vērtspapīru konts

  Kopējais vērtspapīru konts tiek reģistrēts uz bankas vārda, un to izmanto viena vai vairāku bankas klientu vērtspapīru turēšanai (izņemot pašas bankas kapitāla daļas). Kopējā vērtspapīru konta gadījumā banka uztur faktisko īpašnieku iekšējo reģistru.

  Kopējā vērtspapīru konta gadījumā emitentiem nav tieši pieejama informācija par ieguldītājiem, un klients nevar personīgi izmantot savas vērtspapīru īpašnieka tiesības un pienākumus. Emitenti var lūgt bankai atklāt informāciju par gala investoriem. Tas ir nepieciešams, piemēram, pirms kopsapulcēm vai darbībām ar vērtspapīriem.

  Bankas maksātnespējas gadījumā aktīvi kopējā vērtspapīru kontā tiek aizsargāti, jo kopējā vērtspapīru kontā turēto aktīvu īpašumtiesības, kā arī aktīvi, kas iegādāti uz šo aktīvu rēķina, pieder attiecīgajiem klientiem, un bankrota gadījumā tie netiek iekļauti bankas īpašumā, kā arī uz šādiem aktīviem neattiecas bankas kreditoru prasības. Atbilstoši dažu valstu maksātnespējas tiesību aktiem aktīvu nodošana citam pakalpojumu nodrošinātājiem, vērtspapīru pārdošana vai citu tiesību izmantošana var būt ierobežota.

  Danske Bank iekšējā vērtspapīru konta atvēršana un slēgšana ir bezmaksas pakalpojums.

  Vērtspapīru turēšanas un darījumu izpildes maksas vērtspapīru darījumiem neietekmē tas, vai Nasdaq CVD ir atvērts personīgais vai kopējais vērtspapīru konts.  Lai iegūtu detalizētāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu pakalpojumu cenrādi.

 • LEI kods

  LEI ir saīsinājums angļu valodas terminam Legal Entity Identifier (tulk. no angļu val. - Juridiskās personas identifikators). Tas ir numurs, kas ļauj unikāli identificēt investorus visā ES. No 2018. gada ikvienai juridiskai personai jābūt derīgam LEI kodam, lai varētu veikt tirdzniecību ar vērtspapīriem vai atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

  Kā iegūt LEI kodu?
  • Izvēlieties LEI koda nodrošinātāju. Skatiet nākamo sadaļu.
  • Reģistrējiet savus datus pakalpojuma nodrošinātāja tīmekļa vietnē.
  • Apmaksājiet reģistrācijas maksu. Maksa ir norādīta katra LEI koda nodrošinātāja tīmekļa vietnē.
  • LEI koda nodrošinātājs apstiprina jūsu datus.
  • Lūdzu, norādiet Danske Bank savu jauno LEI kodu, nosūtot to uz e-pasta adresi marketslt@danskebank.lt.
  • Atjauniniet savu LEI kodu katru gadu.

  LEI koda pieprasīšana ir maksas pakalpojums (apmēram 120 USD vai 100 €), un tā saņemšana var ilgt vairākas nedēļas.

  LEI koda nodrošinātāji

  Visu LEI koda nodrošinātāju sarakstu skatiet šeit  

  Šobrīd Latvijā nav pilnvarotu LEI izsniedzēju. Tāpēc jums ir jāiesniedz pieteikums izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam tā tīmekļa vietnē, izveidojot lietotāja profilu un iesniedzot nepieciešamos datus.

   
  Bieži uzdotie jautājumi
  Kāpēc LEI kods ir nepieciešams, lai veiktu darījumus?

  Ja ir iespējams identificēt ikvienu, kas tirgo vērtspapīrus vai atvasinātos instrumentus ES, ir vieglāk uzraudzīt tirgu, novērst manipulācijas utt., tādējādi veidojot drošākus finanšu tirgus. Ja jūsu uzņēmums, asociācija vai nodibinājums neiegūst LEI,  jūs nevarēsiet veikt ieguldījumus sava uzņēmuma, asociācijas vai nodibinājuma vārdā nedz paši, nedz ar Danske Bank starpniecību.

  Es esmu iegādājies LEI kodu savam uzņēmumam. Vai man kaut kas ir jādara?

  Nē, jums vairs nekas nav jādara. Tikai atcerieties atjaunināt savu LEI kodu katru gadu.

Noguldījumu apdrošināšanas sistēma un saistības pret ieguldītājiem

 • Noguldījumu apdrošināšanas sistēma un saistības pret ieguldītājiem
 • Kas ir Noguldītāju un Investoru garantiju fonds?
  Noguldītāju un investoru garantiju fonds (turpmāk “fonds”) ir struktūra, kas izveidota ar Dānijas Karalistes Parlamenta aktu. Fonds ar noteiktiem ierobežojumiem atlīdzina zaudējumus, kas radušies Dānijas banku, hipotēku banku vai ieguldījumu sabiedrību klientiem, ja tiek izbeigta bankas, hipotēku bankas vai ieguldījumu sabiedrības darbība. Šī aizsardzība attiecas uz visiem Danske Bank A/S Latvijas filiāles (turpmāk “banka”) klientiem (privātām un juridiskām personām).
 • Cik lielus zaudējumus fonds atlīdzina?

  Naudas līdzekļi

  Fonds var izmaksāt atlīdzību līdz 100 000 EUR par noguldījumiem vai naudas līdzekļiem klienta bankas kontos jebkurā valūtā.

   

  Vērtspapīri

  Fonds arī kompensē zaudējumus, kas ieguldītājam radušies, ja bankas neatgriež ieguldītāja vērtspapīrus, kurus tā ir pārvaldījusi vai administrējusi vai kuri ir turēti ieguldītāja vērtspapīru kontā.  Ieguldītājs var saņemt atlīzību līdz 20 000 EUR.

 • Kā atlīdzība tiek aprēķināta?

  Naudas līdzekļi

  No klienta bankā noguldīto naudas līdzekļu kopsummas un viņa bankas kontā esošā atlikuma tiek atskaitīta bankas aizdevumu un citu finansiālo saistību summa. Klientam tiek izmaksāts pozitīvais naudas līdzekļu atlikums, bet ne vairāk kā 100 000 EUR.

  Vērtspapīri

  Parasti bankas maksājumu apturēšana vai piespiedu likvidācija neietekmē vērtspapīrus, jo arī šādos gadījumos ieguldītāji parasti atgūst savus vērtspapīrus.
  Tomēr dažreiz vērtspapīrus nav iespējams atgriezt ieguldītājam. Šādos gadījumos, ja vērtspapīri netika atgūti fonds atlīdzina zaudējumus līdz 20 000 EUR apmēram uz vienu investoru, atskaitot visus investora parādus bankai. Tomēr atlīdzība nevar pārsniegt atlikušo vērtspapīru tirgus vērtību.

 • Kā var pieteikties atlīdzības saņemšanai?
  Ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc restrukturizācijas vai bankrota procedūras uzsākšanas Garantiju fonds jums nosūtīs kopējās bilances pārskatu kopā ar norādījumiem, kā rīkoties tālāk (norādījumi būs pieejami arī fonda tīmekļa vietnē).

  Pēc minētā pārskata saņemšanas jūsu jaunā banka palīdzēs jums iesniegt prasību Garantiju fondā. Garantiju fonds attiecīgās summas pārskaitīs uz jauno banku septiņu darba dienu laikā.

  Jūs varat sazināties ar Garantiju fondu, kā arī iegūt papildu informāciju par Dānijas noguldījumu garantiju sistēmu, vēršoties Dānijas depozītu garantiju fondā:

  Garantiformuen (Dānijas depozītu garantiju fonds)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tālr.: (+45) 33 14 62 45
  E-pasta adrese: gii@gii.dk
  Tīmekļa vietne: www.gii.dk

  Ja maksājums nav saņemts septiņu darba dienu laikā, mēs iesakām jums sazināties ar Garantijas fondu, jo, iespējams, ka ir jāpārbauda maksājuma pieprasīšanas termiņš.
 • Papildinformācija par Dānijas noguldījumu garantiju sistēmu
  Garantiformuen (Danish Deposit Guarantee Scheme)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tālr.: (+45) 33 14 62 45
  E-pasta adrese: gii@gii.dk
  Tīmekļa vietne: www.gii.dk

  Dānijas likums, kas regulē noguldījumu un vērtspapīru garantēšanu

  Dānijas likuma, kas regulē noguldījumu un vērtspapīru garantēšanu, tulkojums angļu valodā ir pieejams Dānijas Finanšu uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē www.finanstilsynet.dk vai www.dfsa.dk.

Atsauce

Finanšu instrumentu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties. Jūs uzņematies visus riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem finanšu instrumentos. Ieguldīšana finanšu instrumentos var būt gan izdevīga, gan neizdevīga, tāpēc, iespējams, ka jūs nesaņemsiet nekādu finansiālu ieguvumu vai pat zaudēsiet daļu vai visu ieguldīto summu. Iepriekšējos rādītājus nevar uzskatīt par ticamu turpmāko rādītāju apliecinājumu. Finanšu instrumentus ārvalstu tirgos ietekmē arī valūtas svārstības, kas var gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt to vērtību. Šo informāciju nevar uzskatīt par konsultāciju par ieguldījumiem, piedāvājumu vai piedāvājumu pirkt, pārdot, mainīt vai turēt īpašus finanšu instrumentus. Pirms ieguldīšanas konkrētā finanšu instrumentā, mēs iesakām iepazīties ar prospektiem, pamatinformācijas ieguldītājiem dokumentu un noteikumiem, ar kuriem jūs variet iepazīties www.danskeinvest.lv.

 

 Visa tīmekļa vietnē pieejamā informācija par ieguldījumiem finanšu instrumentos ir sniegta tirdzniecības veicināšanas nolūkā. Informācija nav paredzēta izplatīšanai vai izmantošanai jebkurai personai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana vai izmantošana ir nelikumīga, un nav īpaši paredzēta izplatīšanai vai izmantošanai jebkurai “ASV personai”, uz kuru attiecas Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada vērtspapīru likuma grozījumi un 1934. gada ASV vērtspapīru tirgus likuma grozījumi.