Procentu likmju risks

Procentu likmju risks attiecas uz procentu likmes izmaiņu neparedzamību. Procentu likmju riska iestāšanās nozīmē to, ka jūsu aizdevuma atmaksas izdevumi var palielināties vai ienākumi no jūsu aktīviem var samazināties ievērojamā apjomā.

 Procentu likmju riskam ir īpaša nozīme saistībās, kuras izriet no ilgtermiņa aizdevuma ar mainīgām procentu likmēm. Procentu likmju svārstības ilgtermiņa aizdevuma saistības ietekmē vairāk nekā īstermiņa aizdevuma saistības.

Procentu likmju ierobežošana

 • Procentu likmju ierobežošanas iespēju (opcijas) līgums
  Procentu likmju ierobežošanas iespēju līgums tiek slēgts starp divām pusēm, kurā pārdevējs apņemas maksāt pircējam tad, ja procentu likmes indekss (piemēram, EURIBOR) pārsniedz noteiktu līmeni (izpildes likmi) konkrēti noteiktos datumos. Pārdevēja veiktais iespējamais maksājums ir starpība starp attiecīgā datumā nofiksēto indeksu un izpildes likmi. Tādējādi procentu likmju ierobežošanas iespēju līgums ir finanšu instruments, kas ļauj jums noteikt maksimālo nākotnes procentu maksājumu saistību ar mainīgu procentu likmi gadījumā. No otras puses procentu likmju ierobežošanas iespēju līgumu pārdošana ļauj jums noteikt nākotnes procentu ienākumu limitu un saņemt kompensāciju par pārdošanu.

   

 • Produkts var būt jums pievilcīgs tālāk norādītajos gadījumos:
  • Jums ir saistības ar mainīgu procentu likmi (Danske Bank vai citā bankā), un jūs vēlaties nodrošināties pret procentu likmju kāpumu nākotnē.
  • Jums ir aktīvi, kas pelna procentus ar mainīgu procentu likmi (Danske Bank vai citā bankā), no kuriem vēlaties gūt peļņu arī šodien. Ja esat gatavs atteikties no iespējami lielākiem ienākumiem nākotnē, jūs varat pārdot procentu likmju ierobežošanas iespēju līgumu un gūt papildu peļņu.
  • Jūs vēlaties nodrošināties pret procentu likmju risku, bet nevēlaties pilnībā pārvest maksājuma saistības uz nemainīgu procentu likmi (piemēram, jūs uzskatāt, ka visticamāk procentu likmes palielināsies tikai nedaudz vai tās drīzāk samazināsies).
  • Jūs plānojat jau tagad nodrošināt plānotus nākotnes ieguldījumus vai saistības.
 • Ierobežošanas iespēju līgumiem ir elastīgi noteikumi, un klients var noteikt tālāk norādītos nosacījumus
  • Procentu likmes līmenis, sākot no kura procentu likmes maksājumi būs nodrošināti.
  • Periods, uz kuru maksimālais procentu likmju līmenis tiek apdrošināts (tam nav jāatbilst aizdevuma termiņam; gan sākuma datums, gan arī beigu datums var būt noteikts nākotnē).
  • Procentu likmju riska daļa, kas tiek nodrošināta (arī tikai daļēja saistību apjoma riska pārvaldīšana sniedz lielāku drošību nekā riska nepārvaldīšana vispār).
 • Darījumu priekšnoteikumi
  • Iespēju līguma pirkšanas gadījumā ir nepieciešami līdzekļi, ar kuriem apmaksāt ierobežošanas iespējas līguma prēmiju. Pārdošanas gadījumā ir nepieciešams nodrošinājums depozīta vai citā bankas apstiprinātā formā
  • Bankas piešķirtais procentu likmju atvasināto instrumentu limits (tikai tad, ja klients pārdod procentu likmju ierobežošanas iespēju līgumu)
  • MIFID piemērotības novērtējums
  • Līgums par atvasinātajiem finanšu instrumentiem 

Procentu likmju mijmaiņas darījums

 • Procentu likmju mijmaiņas darījums

  Procentu likmju mijmaiņas darījums (IRS) ir divu pušu vienošanās par dažādu noteiktu procentu maksājumu vienā un tajā pašā valūtā maiņu (parasti fiksētas likmes maksājumus pret mainīgas likmes maksājumiem) līguma darbības laikā.

  Parakstot procentu likmju mijmaiņas līgumu, viena puse uzņemas saistības veikt otrai pusei ar fiksēto procentu likmi saistītus maksājumus, bet otra puse savukārt uzņemas saistības veikt ar mainīgo procentu likmi (piem., EURIBOR) saistītus maksājumus.

 • Produkts var būt jums pievilcīgs tālāk norādītajos gadījumos
  • Jums ir saistības ar mainīgu procentu likmi (Danske Bank vai citā bankā), un jūs vēlaties nodrošināties pret procentu likmju paaugstināšanos nākotnē.
  • Jums pieder līdzekļi, kas nes peļņu ar mainīgu procentu likmi (Danske Bank vai citā bankā), un jūs vēlaties nodrošināties pret procentu likmju samazināšanos nākotnē.
  • Jūs plānojat jau tagad nodrošināt plānotus nākotnes ieguldījumus vai saistības.

   

 • Mijmaiņas līgumiem ir elastīgi noteikumi, un klients var noteikt tālāk norādītos nosacījumus
  • Periods, uz kuru tiek nodrošināts procentu likmju līmenis (nav obligāti jāatbilst pamata aizdevuma termiņam)
  • Procentu likmju riska daļa, kas tiek nodrošināta (arī tikai daļēja saistību apjoma riska pārvaldīšana sniedz lielāku drošību nekā riska nepārvaldīšana vispār)
  • Mijmaiņas līgums var ietvert maksājumus dažādās valūtās (vairumā gadījumu maksājamās un saņemamās procentu summas aprēķiniem tiek izmantota viena valūta)
  • Mijmaiņas līgums var ietvert klienta tiesības jebkurā brīdī atteikties no darījuma. Tā kā šādos līgumos ir ietvertas papildu iespējas, tad tie parasti ir dārgāki nekā vienkāršie mijmaiņas līgumi
 • Mijmaiņas līgumu standarta nosacījumi
  • Mainīgo procentu likme, ko banka maksā pirmajā procentu likmes periodā, tiek noteikta divas darbadienas pirms perioda sākuma
  • Regulāri norēķini par mainīgās procentu likmes un fiksētās procentu likmes starpību līguma darbības laikā tiek veikti katra procentu likmes perioda beigās
  • Darījuma minimālā summa ir 200 000 EUR vai šīs summas ekvivalents
 • Darījumu priekšnoteikumi
  • Nodrošinājums depozīta vai citā bankas apstiprinātā formā
  • Bankas piešķirtais procentu likmju atvasināto instrumentu limits
  • MIFID piemērotības novērtējums
  • Līgums par atvasinātajiem finanšu instrumentiem 

Tirgus un kredīta riska faktori

 • Procentu likmju opcijas darījums

  Procentu likmju opcijas darījums

  Ja procentu likmju opcijas izmanto nodrošinājuma nolūkā un tās tikai pērk, risks nepastāv: klientam ir jāveic tikai prēmijas maksājums, kas netiek atmaksāts. Kad prēmija ir samaksāta, klientam ir jāveic tikai procentu likmes maksājumi, bet tas nav pakļauts saistībām veikt papildu maksājumus saistībā ar opciju. Ja visā darījuma periodā procentu pamatlikmes indekss nepārsniedz norunas summas procentu likmi, klientam nav jāveic neviens maksājums, un tas ir vienīgais potenciālais risks, t.i., darījums var radīt vilšanos.

  Klientam, kas vēlas pirkt procentu likmju opcijas, limits nav nepieciešams. Klientam, kurš vēlas pārdot procentu likmju opcijas, ir nepieciešams procentu likmes atvasināto instrumentu limits, kura summa ir atkarīga tikai no darījuma termiņa — jo ilgāks ir darījuma termiņš, jo lielāka ir limita attiecīgā summa (aprēķina kā pilnās summas procentuālo daļu).
 • Procentu likmju mijmaiņas darījums

  Procentu likmju mijmaiņas darījums

  Procentu likmes mijmaiņas darījumu risks ir saistīts ar nenoteiktību attiecībā uz procentu likmju izmaiņām nākotnē darījuma faktiskā termiņa laikā. Darījuma partneris, kas maksā fiksētu procentu likmi, ir pakļauts riskam, ka fiksētās procentu likmes nākotnē samazināsies un veiktā darījuma tirgus vērtība kļūs negatīva. Jo ilgāks ir fiksētās darījuma daļas termiņš, jo jutīgāka šīs daļas vērtība ir pret procentu likmes izmaiņām. Piemēram, 10 gadus ilga mijmaiņas darījuma tirgus vērtība mainīsies aptuveni 5 reizes vairāk nekā 2 gadus ilga mijmaiņas darījuma tirgus vērtība, ja procentu likmes izmaiņas ir vienādas.

  Klientam, kas vēlas veikt procentu likmju mijmaiņas darījumus, ir nepieciešams šādu darījumu limits. Ja darījums tiek veikts vienā valūtā, t.i., standarta procentu likmes mijmaiņas darījums (tradicionāls procentu likmes mijmaiņas darījums (IRS)), tam ir nepieciešams IRS limits. Ja darījuma abu pušu valūtas atšķiras, t.i., puses veic ne tikai procentu likmes, bet arī valūtu apmaiņu, tad ir nepieciešams starpvalūtu mijmaiņas darījuma (cross-currency swap — CCS) limits. CCS risks ievērojami pārsniedz IRS risku, ko CCS gadījumā darījuma vērtības svārstības procentu likmes izmaiņu dēļ (kā IRS gadījumā) iekļaujas ārvalstu valūtas kursa izmaiņu radītājās svārstībās (līdzīgi kā ārvalstu valūtas nākotnes darījumu gadījumā).
Uzziniet vairāk

Ievērojiet likumdošanas prasības

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EMIR)
  EMIR - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, kas paredz atvasināto instrumentu norēķinus ar centrālajiem darījumu partneriem, pienākumu informēt to darījumu reģistrus un jaunas atvasināto finanšu instrumentu līgumu pārvaldības procedūras.

  Noteikumu izmaiņas, kas izriet no EMIR, ietekmē visus tos darījuma partnerus finanšu nozarē un ārpus tās (izņemot privātpersonas), kas darbojas atvasināto finanšu instrumentu tirgū. Tas atbilst pasaules mēroga centieniem uzlabot tirgus pārskatāmību un samazināt apgrozāmo līdzekļu un darījumu partneru kredītriskus atvasināto finanšu instrumentu tirgos.

  EMIR, salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem, ietver trīs galvenās papildu prasības:

  • Ievērojami jāuzlabo riska pārvaldības standarti
  • Par visiem darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem jāziņo darījumu reģistriem
  • Par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem, jānorēķinās, izmantojot centrālos darījumu partnerus.
   
  Ziņošana par darījumiem

  Sākot no 2014. gada 12. februāra par visiem atvasināto instrumentu darījumiem ir jāziņo darījumu reģistriem. Darījumu reģistrs ir iestāde, kas centralizēti apkopo detalizētu informāciju par atvasināto instrumentu darījumiem reģistrā, kuram uzraudzības nolūkā var piekļūt finanšu regulatori.

  Ziņojumus ir pienākums iesniegt gan par ārpusbiržas (over-the-counter — OTC), gan biržā tirgotiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Jāatzīmē, ka EMIR noteiktās saistības par ziņojumu iesniegšanu attiecas arī uz nākotnes valūtas līgumiem.

  Ziņošanas pienākums attiecas uz visām pusēm, kuras ir reģistrētas ES/EEZ valstī (izņemot privātpersonas, centrālās bankas un dažas publiskas struktūras). Danske Bank iesniedz ziņojumus arī par darījumiem savu klientu vārdā, ja tāda vienošanās ir noslēgta starp banku un klientu. Danske Bank ziņo par savu klientu darījumiem uz DTCC GTR (Depository Trust & Clearing Corporation – Global Trade Repository).

  Ja klients ir pieprasījis ziņojumu sniegšanas pakalpojumu un ir piekritis pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, klients pilnvaro Danske Bank tā vārdā darījumu reģistram sniegt ziņojumu par ar banku veiktajiem darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Papildus tam, klientam ir jāpieprasa LEI (Juridiskās personas identifikators) kods un tas jāiesniedz Danske Bank.

 • LEI kods

  LEI ir saīsinājums angļu valodas terminam Legal Entity Identifier (tulk. no angļu val. - Juridiskās personas identifikators). Tas ir numurs, kas ļauj unikāli identificēt investorus visā ES. No 2018. gada ikvienai juridiskai personai jābūt derīgam LEI kodam, lai varētu veikt tirdzniecību ar vērtspapīriem vai atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

  Kā iegūt LEI kodu?
  • Izvēlieties LEI koda nodrošinātāju. Skatiet nākamo sadaļu.
  • Reģistrējiet savus datus pakalpojuma nodrošinātāja tīmekļa vietnē.
  • Apmaksājiet reģistrācijas maksu. Maksa ir norādīta katra LEI koda nodrošinātāja tīmekļa vietnē.
  • LEI koda nodrošinātājs apstiprina jūsu datus.
  • Lūdzu, norādiet Danske Bank savu jauno LEI kodu, nosūtot to uz e-pasta adresi marketslt@danskebank.lt.
  • Atjauniniet savu LEI kodu katru gadu.

  LEI koda pieprasīšana ir maksas pakalpojums (apmēram 120 USD vai 100 €), un tā saņemšana var ilgt vairākas nedēļas.

  LEI koda nodrošinātāji

  Visu LEI koda nodrošinātāju sarakstu skatiet šeit  

  Šobrīd Latvijā nav pilnvarotu LEI izsniedzēju. Tāpēc jums ir jāiesniedz pieteikums izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam tā tīmekļa vietnē, izveidojot lietotāja profilu un iesniedzot nepieciešamos datus.

   
  Bieži uzdotie jautājumi
  Kāpēc LEI kods ir nepieciešams, lai veiktu darījumus?

  Ja ir iespējams identificēt ikvienu, kas tirgo vērtspapīrus vai atvasinātos instrumentus ES, ir vieglāk uzraudzīt tirgu, novērst manipulācijas utt., tādējādi veidojot drošākus finanšu tirgus. Ja jūsu uzņēmums, asociācija vai nodibinājums neiegūst LEI,  jūs nevarēsiet veikt ieguldījumus sava uzņēmuma, asociācijas vai nodibinājuma vārdā nedz paši, nedz ar Danske Bank starpniecību.

  Es esmu iegādājies LEI kodu savam uzņēmumam. Vai man kaut kas ir jādara?

  Nē, jums vairs nekas nav jādara. Tikai atcerieties atjaunināt savu LEI kodu katru gadu.