Valūtu risks

Valūtu mijmaiņas darījums

 • Valūtu mijmaiņas darījums
  Valūtu mijmaiņas darījums (FX mijmaiņas darījums) ir saistošs divpusējs līgums par noteiktas valūtas summas pirkšanu vai pārdošanu noteiktā datumā pēc fiksēta maiņas kursa un tās pārdošanu vai atpirkšanu atpakaļ ar nolīgto maiņas kursu pēc noteikta laikposma. Puses nosaka abus valūtu maiņas kursus slēdzot attiecīgo darījumu.  Citiem vārdiem sakot, valūtu mijmaiņas darījums ietver divus darījumus, kur pirmais parasti ir darījums ar pašreizējo valūtu maiņas kursu, bet otrais ir valūtu maiņas nākotnes darījums. Valūtu mijmaiņas darījumu principā var uzskatīt arī par vienas valūtas aizņemšanos apmaiņā pret citu valūtu uz noteiktu laika periodu. Ja standarta aizņēmuma gadījumā tiek veikts procentu maksājums, tad valūtu mijmaiņas darījuma gadījumā procentu likme tiek ietverta mijmaiņas darījuma kursā.
 • Raksturojums
  • Pirmā un otrā darījuma valūtu maiņas kursi ir zināmi iepriekš
  • Grāmatvedības uzskaitē ir iespējama peļņa/zaudējumi
  • Nav papildus izdevumu - nodokļu, prēmiju, komisijas maksu
 • Kam tas ir izdevīgs darījums?
  Uzņēmumi, kam ir nepieciešama noteikta valūta uz noteiktu laika periodu

  PIEMĒRS. Uzņēmumam nepietiek ASV dolāru (USD), lai norēķinātos par precēm, bet tam ir prognozēti nākotnes ieņēmumi ASV dolāros (USD) (uzņēmums eksportē preces uz NVS valstīm un importē no Āzijas valstīm). Uzņēmums var veikt mijmaiņas darījumu uz laiku, līdz prognozēto ieņēmumu ASV dolāros (USD) saņemšanai, lai šobrīd varētu veikt maksājumu. Veicot mijmaiņas darījumu, uzņēmums netiek pakļauts valūtas riskam. Respektīvi, uzņēmums varētu vienkārši nopirkt USD, veicot standarta valūtu konvertēšanas operāciju, un veikt nepieciešamo maksājumu, bet vēlāk pēc ienākumu no pārdošanas saņemšanas tas varētu pārdot USD, arī veicot standarta valūtu konvertēšanas operāciju. Bet tas nozīmētu, ka šajā laikā uzņēmums ir pakļauts valūtu kursa svārstību riskam un var ciest zaudējumus valūtu kursa svārstību dēļ.

  Uzņēmumi, kam ir valūtu maiņas nākotnes darījums — lai darījumu veiktu ātrāk vai lai to atliktu

  PIEMĒRS. Uzņēmums ir aprēķinājis, ka marta sākumā (3. martā) tam ir vajadzēs iegādāties Zviedrijas kronas (SEK) un veic Zviedrijas kronu (SEK) iegādes nākotnes darījumu. Bet februārī uzņēmums uzzināja, ka maksājums jāveic ātrāk - 15. februārī, tāpēc tam ir jāveic valūtu mijmaiņas darījums, kura pirmā norēķinu diena būs 15. februāris un otrā diena — 3. marts. Darījuma atlikšanas gadījumā pirmais norēķinu datums būs 3. marts, bet otrais datums būs vēlāk.

 • Kā tiek aprēķināti valūtu mijmaiņas darījuma kursi?
  Valūtu mijmaiņas darījumam ir divi maiņas kursi — darījuma pirmās daļas kurss un darījuma otrās daļas kurss. Pirmās daļas kurss parasti ir pašreizējais valūtu maiņas kurss darījuma dienā. Otrās daļas kursu aprēķina tāpat kā valūtu maiņas nākotnes darījuma kursu.
 • Kas ir nepieciešams, veicot valūtu mijmaiņas darījumus?

  Lai varētu veikt valūtu mijmaiņas darījumus, ir nepieciešams:

  • Līgums par atvasinātajiem finanšu instrumentiem
  • Bankas piešķirtais valūtu maiņas atvasināto instrumentu limits
  • MIFID piemērotības novērtējums

Valūtu opcijas darījums

 • Valūtu maiņas iespējas (opcijas) darījums
  Valūtu opcijas darījums ļauj uzņēmumam pirkt vai pārdot noteiktu valūtu pēc noteikta kursa nolīgtā datumā nākotnē. Pirkšanas opcijas darījums dot opcijas pircējam tikai tiesības, bet opcijas pārdevējam tas ir pienākums.
 • Raksturojums
  • Iespēja izvēlēties valūtu maiņas kursu
  • Pircējam norēķinu datumā ir iespēja veikt vai neveikt darījumu
  • Opcijas pircējam ir jāmaksā prēmija
  • Lai izvairītos no papildu izmaksām, var izveidot opciju kombināciju, kuras rezultātā prēmija nav jāmaksā
 • Kam tas ir izdevīgs darījums?
  Uzņēmumi, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās

  PIEMĒRS. Uzņēmums piedalās publiskā iepirkuma procedūrā par līgumdarbu veikšanu. Vajadzēs iepirkt materiālus no Āzijas valstīm, kas tiks apmaksāti ASV dolāros (USD). Tā kā peļņas uzcenojuma iespēja publiskā iepirkuma procedūrās parasti nav liela, tad ASV dolāra kursa svārstības var būt noteicošais lielums pasākuma rentabilitātē. Tādējādi nodrošinājums pret valūtu kursa svārstībām garantē peļņu. Gadījumā, ja uzņēmuma piedāvājums tiek noraidīts, tad uzņēmums var pārdot iegādāto opciju, ja tai ir vērtība, vai pretējā gadījumā ļaut, lai opcija zaudē spēku bez vērtības.

  Uzņēmumi, kuriem ir svarīgi novērtēt vissliktāko scenāriju

  Ja ir pieejama opcija, vissliktākais iznākums ir zināms iepriekš.

  Uzņēmumi, kas cer nopelnīt uz valūtu kursa svārstībām

  PIEMĒRS. Uzņēmums prognozē, ka Zviedrijas kronas (SEK) kurss pieaugs, taču nevar arī izslēgt iespēju, ka tas kritīsies. Tādējādi, nopērkot opciju, kas dod tiesības nopirkt Zviedrijas kronas (SEK), klients iegūst, ja Zviedrijas kronas (SEK) kurss paaugstinās. Ja Zviedrijas kronas (SEK) kurss samazinās, klienta zaudējumi ir tikai samaksātā prēmija.

 • Kā tiek aprēķināta opcijas cena?

  Opcijas cenas aprēķināšanai var izmantot vairākus modeļus. Viens no populārākajiem ir Bleka un Šolesa (Black-Scholes) modelis.

  Valūtu opcijas cenu vai prēmiju ietekmē tālāk norādītie faktori:

  • Pašreizējais valūtu maiņas kurss (Spot — S)
  • Darījuma izpildes kurss (Strike — X)
  • Ārvalstu valūtas procentu likme uz attiecīgo periodu (P1)
  • Pamatvalūtas (EUR) procentu likme (P2)
  • Procentu likmes starpība (P2-P1)
  • Opcijas termiņš (laiks līdz norēķinu datumam) (T)
  • Valūtu kursa svārstīgums (Volatility — V) (šis rādītājs norāda valūtu kursa svārstību amplitūdu procentos attiecīgajā periodā)

  Opcijas cena pieaug šādos gadījumos:

  • palielinās starpība starp darījuma izpildes kursu un tirgus pašreizējo valūtu maiņas kursu, kas ir izdevīgs opcijas pircējam;
  • pieaug valūtu kursa svārstīgums;
  • palielinās darījuma periods. 
 • Kas ir nepieciešams, veicot valūtu opciju darījumus?

  Lai varētu veikt valūtu mijmaiņas darījumus, ir nepieciešams:

  • Līgums par atvasinātajiem finanšu instrumentiem
  • Bankas piešķirtais valūtu maiņas atvasināto instrumentu limits (ja klients opciju pārdod, līdz ar to  uzņemoties pienākumu veikt darījumu)
  • MIFID piemērotības novērtējums

Tirgus un kredīta riska faktori

 • Valūtu maiņas nākotnes darījums

  Valūtu maiņas nākotnes darījums

  Veicot valūtu maiņas nākotnes darījumu, ir jāsaprot, ka, pienākot darījuma norēķinu datumam, darījums ir jāveic neatkarīgi no tā, kāds būs tirgus kurss attiecīgajā datumā. Var gadīties, ka tirgus kurss ir labvēlīgāks nekā iepriekš nolīgtais nākotnes darījuma kurss. Tomēr, neraugoties uz šo faktu, uzņēmumam būs jāveic nākotnes darījums pēc kursa, par kuru tika slēgta vienošanās darījuma noslēgšanas brīdī. Tādējādi ir jāzaudē potenciālā peļņa, kas būtu iegūta, ja nākotnes darījums netiktu noslēgts.


 • Valūtu mijmaiņas darījums

  Valūtu mijmaiņas darījums

  Slēdzot valūtas mijmaiņas darījumu, ir jāņem vērā, ka, pienākot darījuma norēķinu veikšanas datumam, norēķini jāveic saskaņā ar ārvalstu valūtu maiņas kursu, kas bija spēkā darījuma slēgšanas brīdī. Valūtas mijmaiņas darījums nerada papildu valūtas risku, tādēļ šajā ziņā tas būtiski atšķiras no ārvalstu valūtas nākotnes darījumiem. Savukārt valūtas mijmaiņas darījuma otrās daļas likme darījuma faktiskā termiņa laikā nevar mainīties neatkarīgi no valūtu procentu likmes izmaiņām un to ietekmes uz iepriekš norādītās likmes aprēķināšanu.
 • Valūtu opcijas darījums

  Valūtu opcijas darījums

  Ja klients nopērk opciju, limits nav nepieciešams — klients samaksā prēmiju darījuma noslēgšanas dienā, un citi pienākumi uz to neattiecas. Gluži pretēji — klients iegūst tiesības izvēlēties veikt vai neveikt darījumu. Tirgus norēķinu standarts, samaksājot prēmiju, ir 2 darba dienas pēc darījuma noslēgšanas; ja darījuma noslēgšanas brīdī klienta bankas kontā nav līdzekļu un viņš izvēlas samaksāt vēlāk nekā pēc 2 darba dienām, klientam ir jānosaka nākotnes darījuma limits. Ja klients vēlas pārdot opciju bankai, limits nav nepieciešams, jo klients uzņemas saistības veikt darījumu, bet banka nopērk tiesības izvēlēties veikt vai neveikt darījumu.

  Valūtu opcijas pircēja iespējamais zaudējums ir tikai samaksātā prēmija, bet iespējamais opcijas pārdevēja zaudējums ir neierobežots. Ņemot vērā to, ka klients parasti ir opcijas pircējs, tā iespējas gūt peļņu no darījuma ir neierobežotas, bet iespējamais zaudējums ir tikai samaksātā prēmija. Neraugoties uz to, klientam ir jāapzinās, ka gadījumā, ja darījuma izpildes datumā tirgus kurss ir labvēlīgāks un opcijas darījums nav jāveic, viņš saskarsies ar situāciju, kurā opcija tam nav vajadzīga, bet prēmija jau ir samaksāta un netiek atmaksāta. Tāpēc opcija ir jāuztver kā nodrošinājuma metode, bet ne spekulācijas līdzeklis.


Uzziniet vairāk

Ievērojiet likumdošanas prasības

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EMIR)
  EMIR - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, kas paredz atvasināto instrumentu norēķinus ar centrālajiem darījumu partneriem, pienākumu informēt to darījumu reģistrus un jaunas atvasināto finanšu instrumentu līgumu pārvaldības procedūras.

  Noteikumu izmaiņas, kas izriet no EMIR, ietekmē visus tos darījuma partnerus finanšu nozarē un ārpus tās (izņemot privātpersonas), kas darbojas atvasināto finanšu instrumentu tirgū. Tas atbilst pasaules mēroga centieniem uzlabot tirgus pārskatāmību un samazināt apgrozāmo līdzekļu un darījumu partneru kredītriskus atvasināto finanšu instrumentu tirgos.

  EMIR, salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem, ietver trīs galvenās papildu prasības:

  • Ievērojami jāuzlabo riska pārvaldības standarti
  • Par visiem darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem jāziņo darījumu reģistriem
  • Par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem, jānorēķinās, izmantojot centrālos darījumu partnerus.
   
  Ziņošana par darījumiem

  Sākot no 2014. gada 12. februāra par visiem atvasināto instrumentu darījumiem ir jāziņo darījumu reģistriem. Darījumu reģistrs ir iestāde, kas centralizēti apkopo detalizētu informāciju par atvasināto instrumentu darījumiem reģistrā, kuram uzraudzības nolūkā var piekļūt finanšu regulatori.

  Ziņojumus ir pienākums iesniegt gan par ārpusbiržas (over-the-counter — OTC), gan biržā tirgotiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Jāatzīmē, ka EMIR noteiktās saistības par ziņojumu iesniegšanu attiecas arī uz nākotnes valūtas līgumiem.

  Ziņošanas pienākums attiecas uz visām pusēm, kuras ir reģistrētas ES/EEZ valstī (izņemot privātpersonas, centrālās bankas un dažas publiskas struktūras). Danske Bank iesniedz ziņojumus arī par darījumiem savu klientu vārdā, ja tāda vienošanās ir noslēgta starp banku un klientu. Danske Bank ziņo par savu klientu darījumiem uz DTCC GTR (Depository Trust & Clearing Corporation – Global Trade Repository).

  Ja klients ir pieprasījis ziņojumu sniegšanas pakalpojumu un ir piekritis pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, klients pilnvaro Danske Bank tā vārdā darījumu reģistram sniegt ziņojumu par ar banku veiktajiem darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Papildus tam, klientam ir jāpieprasa LEI (Juridiskās personas identifikators) kods un tas jāiesniedz Danske Bank.

 • LEI kods

  LEI ir saīsinājums angļu valodas terminam Legal Entity Identifier (tulk. no angļu val. - Juridiskās personas identifikators). Tas ir numurs, kas ļauj unikāli identificēt investorus visā ES. No 2018. gada ikvienai juridiskai personai jābūt derīgam LEI kodam, lai varētu veikt tirdzniecību ar vērtspapīriem vai atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

  Kā iegūt LEI kodu?
  • Izvēlieties LEI koda nodrošinātāju. Skatiet nākamo sadaļu.
  • Reģistrējiet savus datus pakalpojuma nodrošinātāja tīmekļa vietnē.
  • Apmaksājiet reģistrācijas maksu. Maksa ir norādīta katra LEI koda nodrošinātāja tīmekļa vietnē.
  • LEI koda nodrošinātājs apstiprina jūsu datus.
  • Lūdzu, norādiet Danske Bank savu jauno LEI kodu, nosūtot to uz e-pasta adresi marketslt@danskebank.lt.
  • Atjauniniet savu LEI kodu katru gadu.

  LEI koda pieprasīšana ir maksas pakalpojums (apmēram 120 USD vai 100 €), un tā saņemšana var ilgt vairākas nedēļas.

  LEI koda nodrošinātāji

  Visu LEI koda nodrošinātāju sarakstu skatiet šeit  

  Šobrīd Latvijā nav pilnvarotu LEI izsniedzēju. Tāpēc jums ir jāiesniedz pieteikums izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam tā tīmekļa vietnē, izveidojot lietotāja profilu un iesniedzot nepieciešamos datus.

   
  Bieži uzdotie jautājumi
  Kāpēc LEI kods ir nepieciešams, lai veiktu darījumus?

  Ja ir iespējams identificēt ikvienu, kas tirgo vērtspapīrus vai atvasinātos instrumentus ES, ir vieglāk uzraudzīt tirgu, novērst manipulācijas utt., tādējādi veidojot drošākus finanšu tirgus. Ja jūsu uzņēmums, asociācija vai nodibinājums neiegūst LEI,  jūs nevarēsiet veikt ieguldījumus sava uzņēmuma, asociācijas vai nodibinājuma vārdā nedz paši, nedz ar Danske Bank starpniecību.

  Es esmu iegādājies LEI kodu savam uzņēmumam. Vai man kaut kas ir jādara?

  Nē, jums vairs nekas nav jādara. Tikai atcerieties atjaunināt savu LEI kodu katru gadu.