Kāpēc bankas jautā?

Atbilstoši tiesību aktiem un vienam no galvenajiem banku darbības principiem - “pazīsti savu klientu” - bankai ir pienākums gūt priekšstatu par saviem klientiem un ar tiem saistītajām personām, kā arī par klientu saimniecisko darbību.

Kāpēc mēs lūdzam saviem klientiem atbildēt uz jautājumiem?
Mēs vēlamies būt uzticami un atbildīgi partneri un sniegt vislabākos pakalpojumus un finanšu konsultācijas, tāpēc vienmēr ievērojam valstī spēkā esošos tiesību aktus un arī vienu no galvenajiem banku darbības principiem — “pazīsti savu klientu”.

Mūsdienās finanšu darījumus parasti veic kredītiestādēs un finanšu iestādēs, tāpēc tām ir jāievēro stingrāki klientu datu apstrādes noteikumi. Tas nozīmē, ka bankām jāgūst priekšstats par saviem klientiem un ar tiem saistītajām personām, kā arī par klientu saimniecisko darbību.

Lai izveidotu ilgtermiņa darījumu attiecības ar klientiem un īstenotu principu “pazīsti savu klientu”, gan sākot sadarbību, gan sadarbības laikā, bankas lūdz savus klientus atbildēt uz jautājumiem.

Lai saņemtu nepieciešamos datus, esam izveidojuši standarta anketu. Tajā ir iekļauti jautājumi par klientu datiem, kurus mūsu bankai ir pienākums saņemt no visiem saviem klientiem. Klientu izpēti banka veic saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, Likumu par nodokļiem un nodevām, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem Klientu padziļinātās izpētes normatīvajiem noteikumiem kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm un Danske Bank Grupas procedūrām.

Klientu datu iegūšanas un aktualizēšanas mērķis ir garantēt ikviena klienta drošību un likumu ievērošanu. Mēs kā atbildīga banka vēlamies pasargāt gan sevi, gan savus klientus no iesaistīšanas nelegālās darbībās, kā arī vēlamies cīnīties pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu nemaksāšanu, nelegālu uzņēmējdarbību un terorisma finansēšanu.

Ik pēc noteikta laika perioda mēs ar jums sazināsimies, lai precizētu vai aktualizētu Jūsu datus. Lūdzu, pēc iespējas ātrāk informējiet banku par jebkādām savu datu izmaiņām. Tā kā bankai ir jāpārbauda klienta iesniegtie dati, izmantojot uzticamus avotus, un mums ir nepieciešama derīga klienta vai klienta pārstāvja personu apliecinoša dokumenta kopija, mēs varētu ar Jums sazināsimies, lai pieprasītu konkrētus dokumentus.

Lūdzu, aizpildiet visus anketā norādītos laukus. Visa jūsu iesniegtā informācija ir konfidenciāla, un banka to nodos trešajām personām tikai likumā noteiktos gadījumos.

Ņemot vērā mūsu pieredzi, mēs piedāvājam dažu terminu definīcijas, kuras mūsu klientiem rada vislielākās neskaidrības

Patiesais labuma guvējs
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas 5. punktu patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona:

  • kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību;
  • kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par politiskās partijas, biedrības vai kooperatīvajās sabiedrības patieso labuma guvēju uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība;
  • kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības;
  • kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības šā likuma izpratnē.

Politiski nozīmīga persona
Termins “politiski nozīmīga persona” ir definēts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas 18. punktā, un saskaņā ar šā likuma 22. panta 2. daļu bankai ir jāveic politiski nozīmīgu personu padziļināta izpēte.
Politiski nozīmīga persona ir:

  • persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tajā skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;
  • politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis - laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu), bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis vai māsa;
  • ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Papildu informācija par banku pienākumiem ir pieejama Latvijas Komercbanku asociācijas sagatavotajos materiālos: